artikel 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle sportvakanties mét overnachting, georganiseerd door Slovski vzw (hierna ‘Slovski’ genoemd).

De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de voorwaarden van de maatschappijen die de in de overeenkomst opgenomen diensten uitvoeren, zoals (niet limitatief) de luchtvaartmaatschappij, het hotel, de verhuur van materiaal, …

INFORMATIEVERPLICHTINGEN

artikel 2: Om de reservering correct te laten verlopen is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en gevraagde informatie verstrekt aan ‘Slovski’. Wanneer blijkt dat de verstrekte informatie niet correct is, dan heeft ‘Slovski’ het recht de sportvakantie te annuleren of eventuele extra kosten aan te rekenen. De deelnemer dient de Nederlandse taal te kunnen begrijpen.

Deelnemers moeten kunnen zwemmen indien zij gebruik maken van de daarvoor voorziene infrastructuur.

artikel 3: Voor de reizen naar het buitenland moet de deelnemer volgende documenten meenemen:

 • Identiteitskaart, kids-ID of een ander geldig reisdocument.
  (Wij raden deelnemers die de Belgische nationaliteit niet hebben aan bij de bevoegde instanties informatie aan te vragen.)
 • Voor kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar die zonder ouders reizen: een schriftelijke toelating om te reizen in het buitenland, ondertekend door een ouder of voogd en bevestigd door de burgemeester of een gemachtigd ambtenaar (document ouderlijke toestemming voor de buitenlandse reizen, te verkrijgen op het gemeentehuis van het domicilie-adres van de minderjarige).
 • de gegevens van de bijstandsverzekering, tenzij via Slovski besteld.

Wanneer blijkt dat één van bovenstaande documenten niet aanwezig is bij vertrek, dan heeft Slovski het recht om de sportvakantie te annuleren of om eventueel extra kosten aan te rekenen. De deelnemer kan hiervoor achteraf geen enkele terugbetaling of andere schadevergoeding claimen. 

Slovski heeft het recht het aantal vermelde sporturen te wijzigen en/of de vermelde activiteiten te annuleren omwille van weersomstandigheden, logistiek, overmacht, … De deelnemer kan hiervoor achteraf geen enkele terugbetaling of andere schadevergoeding claimen.

VERZEKERINGEN

ongevallenverzekering

De deelnemers zijn tijdens de sportvakanties niet verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden. 

Diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen wordt niet verzekerd.

bijstandsverzekering

In de verkoopprijs is GEEN bijstands- of alle risico’s-verzekering begrepen. Voor de deelnemers aan de buitenlandse reizen is een bijstandsverzekering noodzakelijk. Deze kan via Slovski aangevraagd worden.

Hiervoor werd bij P&V Verzekeringen C.V.B.A., Koningsstraat 151,1210 Brussel een verzekering afgesloten. Klik hier voor de voorwaarden.

annuleringsverzekering

In de verkoopprijs is GEEN annuleringsverzekering begrepen.

De deelnemers kunnen voor een buitenlandse sportvakantie optioneel een individuele annuleringsverzekering afsluiten via Slovski.


Hiervoor werd bij P&V Verzekeringen C.V.B.A., Koningsstraat 151,1210 Brussel een verzekering afgesloten. Klik hier voor de voorwaarden.

reiscontractenwet

Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is ‘Slovski’ door Belfius Insurance N.V., Galileelaan 5, 1210 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de deelnemer verder na te komen. De desbetreffende polis heeft als referentie 0282699.

artikel 4: Zeven kalenderdagen voor aanvang van de sportvakantie informeert ‘Slovski’ via de website en/of e-mail de deelnemers over:

 • de coördinaten van de verblijfplaats en de lokale vertegenwoordigers van ‘Slovski’.
 • informatie betreffende vertrekuren en vervoersmaatschappij, alsook over gewicht en afmetingen van handbagage en andere bagage.
 • tal van praktische informatie.

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

REISOVEREENKOMST

artikel 5: Bij aanvraag via de website of het ondertekenen van de bestelbon gaan de deelnemer en ondertekenaar akkoord met de algemene voorwaarden. Kennelijke of druktechnische fouten zijn niet bindend voor de organisator.

De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van een bepaling van huidige overeenkomst brengt op geen enkele wijze de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen in het gedrang.

REISCONTRACT EN BETALING VAN DE REISSOM

artikel 6: Als reservering volstaat een aanvraag via de Slovski-website of een ondertekende bestelbon (voor minderjarigen: ondertekend door de ouders/voogd/begeleider). Slovski bevestigt de reservering door het toesturen van de aanrekening voor de betreffende sportvakantie. Bij ondertekening van de bestelbon is een voorschot verschuldigd zoals vermeld op de bestelbon. Dit voorschot dient onmiddellijk betaald te worden.

Indien de deelnemer, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot en/of het saldo van de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal Slovski het recht hebben de overeenkomst met de deelnemer van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de deelnemer.

Het te betalen bedrag is gelijk aan de totaalsom van de sportvakantie zoals vermeld op de brochure en/of website, eventueel verminderd met een korting en/of vermeerderd met optionele toeslagen. Het saldo van de prijs dient uiterlijk 30 dagen vóór de vertrekdatum te worden betaald. Bij aanrekening minder dan 30 dagen vóór aanvang van het sportvakantie dient de betaling onmiddellijk te gebeuren.

PRIJS

artikel 7: De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij de herziening het gevolg is van een wijziging in:

a)  de op de sportvakantie toegepaste wisselkoersen en/of

b)  de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

c)  de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.

Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de deelnemer het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de deelnemer recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan Slovski heeft betaald.

Indien de deelnemer extra kosten moet betalen aan de luchtvaartmaatschappij wegens het overschrijden van de toegelaten afmetingen of gewicht, vallen deze kosten volledig ten laste van de deelnemer.

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER VÓÓR AANVANG VAN DE SPORTVAKANTIE

artikel 8: De deelnemer kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de deelnemer het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Slovski lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste éénmaal de op de bestelbon vermelde prijs.

OVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT

artikel 9: De deelnemer kan, vóór de aanvang van de sportvakantie, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van de overeenkomst. De overdrager dient minimum 1 week vóór het vertrek Slovski van deze overdracht op de hoogte te brengen. Kosten als gevolg van deze overdracht zijn ten laste van de overdragende deelnemer.

De overdragende deelnemer en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de sportvakantie en de kosten van de overdracht.

WIJZIGING DOOR ‘SLOVSKI’ VOOR DE AFREIS

artikel 10: 1.            Indien, vóór de aanvang van de sportvakantie, één van de wezenlijke punten van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, dient Slovski de deelnemer zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de Slovski voorgestelde wijziging aanvaardt.

De deelnemer dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, Slovski van zijn beslissing in kennis te stellen.

Zo de deelnemer de wijziging aanvaardt, dient er een nieuwe overeenkomst of een bijvoegsel bij de overeenkomst te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

Zo de deelnemer de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

ANNULATIE DOOR ‘SLOVSKI’

artikel 11: Indien Slovski, vóór de aanvang van de sportvakantie, het contract verbreekt wegens een niet aan de deelnemer toe te rekenen omstandigheid, heeft de deelnemer de keuze tussen:

1)     ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een sportvakantie van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo het alternatieve aanbod van mindere kwaliteit is, moet Slovski het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

2)     ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van de overeenkomst betaalde bedragen.

De deelnemer kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

a)     Slovski de sportvakantie annuleert omdat het minimum aantal deelnemers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de sportvakantie, niet werd bereikt en de deelnemer, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

b)     de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt onder andere verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN ‘SLOVSKI’

artikel 12: Slovski kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de deelnemer oploopt doordat de overeenkomst niet of slecht werd uitgevoerd door ‘Slovski’ behalve wanneer:

 • de deelnemer verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract.
 • de tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die niet in het reiscontract vermeld staat.
 • de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht.
 • de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door ‘Slovski’ niet op voorhand konden voorkomen worden.

Slovski is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemer te helpen in de mate van het mogelijke en volgens inschatting van de hulpverlenende medewerker. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen op de deelnemer verhaald worden.

Slovski is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen van de deelnemer en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Slovski-medewerkers en -monitoren zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van Slovski.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER

artikel 13: De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor de schade indien hij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of wanneer door zijn fout materiële of morele schade wordt berokkend aan personen, goederen of ‘Slovski’. De fout wordt beoordeeld door ‘Slovski’ en/of een verantwoordelijke ter plaatse vanuit het normale gedrag van de deelnemer. Slovski behoudt zich het recht kosten als gevolg van vandalisme en beschadiging van materiaal te verhalen op de deelnemer. Indien de deelnemer door zijn gedrag de veiligheid of integriteit van ‘Slovski’, personeel, begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, dan heeft ‘Slovski’ het recht de deelnemer onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Ouders of verzorgers van minderjarigen zijn dan ook verplicht er voor te zorgen dat de deelnemer binnen 24 uur de locatie kan verlaten en op eigen initiatief en kosten naar huis kan.

Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Een deelnemer die om hierboven vermelde reden wordt uitgesloten voor verdere deelname van de sportvakantie heeft geen recht op terugbetaling van enige schadevergoeding of andere vergoeding.

KLACHTENREGELING

artikel 14: Indien de deelnemer een klacht heeft, nog voor de reisovereenkomst tot uitvoering is gekomen, dan dient hij zijn klacht schriftelijk te laten geworden aan ‘Slovski’. Klachten tijdens de bepaalde sportvakantieperiode moeten ter plaatse aan de Slovski-vertegenwoordiging overgemaakt worden en dit op een bewijskrachtige manier. ‘Slovski’ is verplicht ter plaatse meteen de klacht te onderzoeken en er alles aan te doen naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de deelnemer werd opgelost of indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat is zijn klacht bij de Slovski-vertegenwoordiging neer te leggen, dan dient maximum 4 weken na de einddatum van de sportvakantie de klacht per aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij een overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

GEVONDEN VOORWERPEN

Gevonden voorwerpen worden nog een maand na afloop door Slovski bewaard. Hierna is Slovski gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

VERZAKINGSRECHT

Zowel  bij  reservatie  in  aanwezigheid  van  partijen,  als  reservatie  via  een techniek  van  verkoop  op  afstand  bevestigt  de  deelnemer  dat  hij  wenst  dat Slovski vzw onmiddellijk het nodige doet voor reservatie van de betrokken diensten (vlucht(en), hotel(s), excursies, etcetera) en aldus geen gebruik kan maken van enig verzakingsrecht.

PORTRETRECHT KAMPDEELNEMERS

Inschrijven voor een sportvakantie geeft Slovski automatisch de toelating om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren (onder andere via sociale media, in folders en brochures, …) behoudens schriftelijk bezwaar van de persoon in kwestie of diens ouder of voogd.